TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Òrgan de contractació

FUNDACIÓ CIUTAT DE VILADECANS
c/ de l’Antiga Riera 8, 08840 VILADECANS
Telf. 93 647 00 55
fundvila@fundacioviladecans.cat
www.fundacioviladecans.cat

Perfil del contractant

– 05/FCV/2020 – Contractació d’un servei de subministrament, de Tauletes, Chrome Books i Portàtils  per poder fer front a les necessitats creixents, degut a la pandèmia produïda pel COVID-19, de dispositius de l’alumnat en situació de vulnerabilitat.

Contractació d’un servei de subministrament, de Tauletes, Chrome Books i Portàtils  per poder fer front a les necessitats creixents, degut a la pandèmia produïda pel COVID-19, de dispositius de l’alumnat en situació de vulnerabilitat .

 

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 28/12/2020 A LES 15:00 HORES enviant la proposta per mail a jbassolasf@fundacioviladecans.cat o bé entregant-la personalment a l’adreça: Carrer de l’Antiga Riera, 8 de Viladecans, CP 08840

Documents de la licitació:

 1. Plec de Clàusules tècniques.

 

– 04/FCV/2020 – Contractació del servei de Secretaria Tècnica en la preparació i execució de la v edició de la trobada  d´innovació i indústria ind+i day 2021 que es celebrarà el proper mes d´abril de 2021 a Viladecans i de les iniciatives de la comunitat ind+i prèvies a aquesta data.

Contractació del servei de Secretaria Tècnica en la preparació i execució de la v edició de la trobada  d´innovació i indústria ind+i day 2021 que es celebrarà el proper mes d´abril de 2021 a Viladecans i de les iniciatives de la comunitat ind+i prèvies a aquesta data.

 

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 16/11/2020 A LES 15:00 HORES enviant la proposta per mail a jbassolasf@fundacioviladecans.cat o bé entregant-la personalment a l’adreça: Carrer de l’Antiga Riera, 8 de Viladecans, CP 08840

Documents de la licitació:

 1. Plec de Clàusules tècniques.
 2. Informe d’Adjudicació del Servei licitat

 

– 03/FCV/2020 – Contractació d’un servei d’instal·lació d’una xarxa local WIFI a les Escoles Bressol de Viladecans.

Contractació d’un servei d’instal·lació d’una xarxa local WIFI a les Escoles Bressol de Viladecans.

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 10/09/2020 A LES 14:00 HORES enviant la proposta per mail a jbassolasf@fundacioviladecans.cat o bé entregant-la personalment a l’adreça: Carrer de l’Antiga Riera, 8 de Viladecans, CP 08840

 

– 02/FCV/2020 – Contractació d’un servei d’Auditoria d’Accessibilitat dels llocs web i Apps municipals.

Contractació d’un servei d’Auditoria d’Accessibilitat dels llocs web i Apps municipals.

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 10/09/2020 A LES 14:00 HORES enviant la proposta per mail a jbassolasf@fundacioviladecans.cat o bé entregant-la personalment a l’adreça: Carrer de l’Antiga Riera, 8 de Viladecans, CP 08840

– 01/FCV/2020 – Contractació d’un servei d’implantació d’un Campus On Line basat en Moodle per atendre les necessitats formatives de Can Calderon i els cursos que organitza tan en formació ocupacional com en d’altres serveis i el manteniment i actualització de la plataforma en fins el 30 d’abril de 2021.

Contractació d’un servei d’implantació d’un Campus On Line basat en Moodle per atendre les necessitats formatives de Can Calderon i els cursos que organitza tan en formació ocupacional com en d’altres serveis i el manteniment i actualització de la plataforma en fins el 30 d’abril de 2021.

 

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 06/03/2020 A LES 14:00 HORES enviant la proposta per mail a jbassolasf@fundacioviladecans.cat o bé entregant-la personalment a l’adreça: Carrer de l’Antiga Riera, 8 de Viladecans, CP 08840

Documents de la licitació/Documentos de la licitación:

 1. Plec de Clàusules tècniques.
 2. Pliego de Cláusulas técnicas.
 3. Informe d’Adjudicació del Servei licitat

 

– 03/FCV/2019 – Contractació d’un servei de subministrament, instal·lació i configuració de Chrome Books i carros carregadors porta-Chrome-Books a escoles i Instituts de Viladecans dins del Pla de desplegament del Conveni per a la Integració de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement en els processos educatius.

Contractació d’un servei de subministrament, instal·lació i configuració de Chrome Books i carros carregadors porta-Chrome Books a escoles i Instituts de Viladecans dins del Pla de desplegament del Conveni per a la Integració de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement en els processos educatius..

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 08/12/2019 A LES 23:59 HORES

Documents de la licitació:

 1. Plec de Clàusules tècniques.
 2. Plec de Clàusules administratives
 3. Informe d’Adjudicació del Servei licitat

 

– Oferta de Treball.
Ocupació: Tècnic d’Innovació Educativa.
Data de contractació: Gener 2020.
Horari: de 8.30 a 15.00 de dilluns a divendres i de 16.30 a 19.00 dimarts i dijous.
Sou: 25.531 € bruts/any
Requisits mínims: Formació Universitària i Anglès C1.

FUNCIONS I TASQUES

-Aportar metodologies innovadores d’intervenció amb col·lectius d’alumnat, tot millorant i enriquint la seva formació.
-Col·laborar en l’elaboració dels Plans de Formació dels docents de la ciutat en metodologies complementàries, per treballar els continguts curriculars d’una forma més pràctica i vivencial i donar-los eines per afrontar els nous reptes que suposa la docència.
-Concretar un pla d’actuació de l’innovació amb els centres, fer-ne el seguiment i l’avaluació. —
-Establir i/o enfortir fórmules estables de col·laboració entre l’Ajuntament i els centres educatius del municipi.
-Coordinar els diferents agents que actuen en el territori en l’àmbit d’educació obligatòria, dinamitzant xarxes educatives.
-Afavorir la millora de les competències digitals de tota la ciutadania, especialment de nens i joves, per potenciar el seu desenvolupament personal i ciutadà i l’accés a noves oportunitats laborals.
-Potenciar la Xarxa d’innovació educativa de Viladecans. Fer de Viladecans un Living Lab —
-Educatiu perquè el Departament d’Educació experimenti nous projectes i iniciatives educatives, tant en l’ús de tecnologia com en l’aplicació de metodologies i la Didàctica.
-Potenciar les col·laboracions puntuals o estables entre els centres i la resta d’agents i recursos del municipi. Dinamitzar el treball en xarxa dels agents educatius de la ciutat.
-Recollida d’informació i sistematització de la informació dels programes i actuacions, necessària per a fer-ne l’avaluació.
-Elaboració de documentació: projectes, actes, informes,…
-Suport tècnic als projectes educatius dels centres educatius.
-Fer divulgació i projecció dels centres a l’entorn.
-Desenvolupar projectes internacionals amb altres països.
-Gestionar l’apartat d’educació del web municipal.

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ DE CURRICULUMS: 06/12/2019 A LES 15:00 HORES per mail a jbassolasf@fundacioviladecans.cat

Documentació:

 1. Fitxa descriptiva.

 

– 02/FCV/2019 – Contractació del servei de Secretaria Tècnica en la preparació i execució de la v edició de la trobada  d´innovació i indústria ind+i day 2020 que es celebrarà el proper 2 d´abril de 2020 a Viladecans i de les iniciatives de la comunitat ind+i prèvies a aquesta data.

Contractació del servei de Secretaria Tècnica en la preparació i execució de la v edició de la trobada  d´innovació i indústria ind+i day 2020 que es celebrarà el proper 2 d´abril de 2020 a Viladecans i de les iniciatives de la comunitat ind+i prèvies a aquesta data.

 

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 28/10/2019 A LES 15:00 HORES enviant la proposta per mail a jbassolasf@fundacioviladecans.cat o bé entregant-la personalment a l’adreça: Carrer de l’Antiga Riera, 8 de Viladecans, CP 08840

Documents de la licitació:

 1. Plec de Clàusules tècniques.
 2. Informe d’Adjudicació del Servei licitat

 

– Oferta de Treball.
Ocupació: Suport a la gestió del projecte europeu OnBoard.
Data de contractació: Juny 2019.
Horari: de 9.00 a 15.00 de dilluns a divendres.
Sou: 23.760 € bruts/any
Requisits mínims: Formació Universitària i Anglès C1.
L’entrevista serà en Anglès

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ DE CURRICULUMS: 05/06/2019 A LES 15:00 HORES per mail a international_relations@viladecans.cat

Documentació:

 1. Fitxa descriptiva.

 

– 01/FCV/2019 – Contractació d’un servei d’assessorament per a la reconceptualització i redisseny dels espais d’aprenentatge de forma alineada a la millora metodològica emmarcada en el projecte educatiu de cada centre.

Contractació d’un servei d’ assessorament per a la reconceptualització i redisseny dels espais d’aprenentatge de forma alineada a la millora metodològica emmarcada en el projecte educatiu de cada centre.

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 08/04/2019 A LES 15:00 HORES

Documents de la licitació:

 1. Plec de Clàusules tècniques.
 2. Informe d’Adjudicació del Servei licitat.

 

– 02/FCV/2018 – Contractació d’un servei de subministrament, instal·lació i configuració de tauletes i carros carregadors porta-tauletes a escoles de Viladecans dins del Pla de desplegament del Conveni per a la Integració de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement en els processos educatius.

Contractació d’un servei de subministrament, instal·lació i configuració de tauletes i carros carregadors porta-tauletes a escoles de Viladecans dins del Pla de desplegament del Conveni per a la Integració de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement en els processos educatius..

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 04/12/2018 A LES 14:00 HORES

Documents de la licitació:

 1. Plec de Clàusules tècniques.
 2. Plec de Clàusules administratives
 3. Acta de la reunió de la mesa de contractació
 4. Informe tècnic d’adjudicació de contracte obert simplificat de serveis
 5. Contracte administratiu

Instruccions internes de contractació

Les normes de contractació de la Fundació Ciutat de Viladecans estan regides per la llei Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre l qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Regiran la Contractació de la Fundació Ciutat de Viladecans, en aquells supòsits de contractes no subjectes a regulació harmonitzada; en compliment d’allò que disposa l’article 191 del TRLCSP, tenen per objecte la regulació dels procediments de contractació de la societat amb la finalitat de garantir l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, i l’adjudicació del contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa.

En acompliment del que estableix l’article 53 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, , i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, la Fundació Ciutat de Viladecans ha creat aquest web per tal de facilitar l’accés a la documentació relativa a expedients de contractació conforme al precepte legal esmentat.

Mentre el sistema informàtic de la Fundació Ciutat de Viladecans no compti amb el dispositiu necessari per gestionar el perfil del contractant i ens permeti acreditar fefaentment el moment d’inici de la difusió pública de la informació, la publicitat que contingui no sortirà els efectes que preveu el títol primer del llibre III de del TRLCSP.