Viladecans Grup d’Empreses

Viladecans Grup d’Empreses ha posat a l’abast de l’Ajuntament una organització empresarial potent i eficient, capaç d’assolir cadascun dels objectius diferenciats que el consistori fixi, mitjançant una empresa específica existent o de nova creació. Tot el conjunt es vertebra de forma que s’aprofitin les sinergies, es coordinin les polítiques, es comparteixin serveis transversals, es minimitzin els costos de gestió i es maximitzi la generació de recursos econòmics, integrant els resultats i els fluxos financers per tal de facilitar un millor control del conjunt.

En aquest web es pot trobar:

  • Oferta d’inversions immobiliàries a la ciutat de Viladecans
  • Perfil del contractant
  • Licitacions obertes d’obres, concessions i altres
  • Licitacions obertes de servei i subministraments
  • Procediments negociats
  • Adjudicacions
  • Gestió d’infrastructures

Responsable: Fundació Ciutat de Viladecans

Mail del responsable: [email protected]

Telèfon del responsable: 936470055